Mở công ty TNHH hai thành viên trở lên

16:31 01/02/2021

Chuyển nhượng với cùng điều kiện chào bán đối với các thành viên còn lại cho người không phải là thành viên. Nhưng chỉ trong trường hợp các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày chào bán.

Công ty có rất nhiều loại hình. Công ty TNHH hai thành viên làm loại hình được rất nhiều chủ doanh nghiệp ưa chuộng. Dưới đây  chúng tôi xin được tư vấn về loại hình doanh nghiệp này. 

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên. Thành viên của công ty TNHH có thể là tổ chức hoặc cá nhân. Số lượng thành viên là điểm khác biệt lớn nhất giữa công ty TNHH một thành viên và công ty TNHH hai thành viên trở lên. Công ty TNHH hai thành viên trở lên cần có ít nhất hai thành viên, trong khi công ty TNHH một thành viên chỉ có một thành viên duy nhất.

Đặc điểm 

Một số đặc điểm công ty TNHH hai thành viên trở lên bao gồm:

Chế độ trách nhiệm tài sản

Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. Trừ trường hợp có thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết khi đăng ký thành lập công ty vốn nước ngoài.

Khi có thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, công ty phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ phần vốn góp theo quy định. Tư cách pháp nhân

Công ty TNHH hai thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Do đó, công ty TNHH hai thành viên có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm với các nghĩa vụ tài chính bằng tài sản của mình.

Công ty TNHH hai thành viên có thể nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật, xác lập quyền và nghĩa vụ một cách độc lập thông qua người đại diện theo pháp luật.

Cơ cấu tổ chức quản lý công ty

Công ty TNHH hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Theo quy định của pháp luật, công ty phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật.

Người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH hai thành viên trở lên là người giữ một trong các chức danh là Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Chuyển nhượng vốn góp

Việc chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH hai thành viên trở lên hạn chế hơn so với chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần. Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên chỉ có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo các bước thành lập công ty quy định sau đây:

– Chào bán vốn góp cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện chào bán;

– Chuyển nhượng với cùng điều kiện chào bán đối với các thành viên còn lại cho người không phải là thành viên. Nhưng chỉ trong trường hợp các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày chào bán.

Hy vọng bài viết đã giải đáp thắc mắc của bạn